Bestrijdingsmiddelen

Over gewasbeschermingsmiddelen en biociden is veel te doen: (nieuwe) aanwijzingen voor milieuschade, nieuwe regelgeving, politieke discussie en (daardoor) noodzaak tot kennisdeling en ketencommunicatie.

Bureau KLB onderzocht biocidenverkoop 'over de toonbank' en met een eventuele kassacheck, verkende de benodigde communicatie over 'Behandelde voorwerpen', en ondersteunde het Kennisnetwerk Biociden.

Een kassacheck voor bestrijdingsmiddelen?
In vervolg op de uitkomsten van het Bureau KLB onderzoek over verkoop van biociden vanachter de toonbank (zie hieronder), zegde de Staatssecretaris van IenM aan de Tweede Kamer toe te zullen bezien of het mogelijk is een kassacheck voor bestrijdingsmiddelen in de detailhandel in te voeren. Bureau KLB voerde deze verkenning uit. Daaruit bleek dat de partijen die bij de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan consumenten betrokken zijn, weinig zien in een dergelijke kassacheck als middel om te komen tot verbeterde voorlichting over juist en veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Als alternatief zijn zij bereid zelf een verdere bijdrage te leveren aan gerichte voorlichting aan consumenten. Zowel vanuit de detailhandel in den brede (inclusief internetverkoop) als vanuit de watersportsector zijn voorstellen geformuleerd om in de vorm van een green deal gezamenlijke initiatieven op te tuigen. Klik hier voor de rapportage van de verkenning. Klik hier voor de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer met haar politieke conclusies over de uitkomst van de verkenning.

 kaft kassacheck2

Biociden 'over de toonbank'
In 2013 leek er een Kamermeerderheid te zijn voor een motie om verplicht te stellen dat biociden voortaan alleen nog van achter de toonbank aan consumenten verkocht worden ("net als in Denemarken"). De Staatssecretaris gaf aan eerst de haalbaarheid daarvan in Nederland te willen onderzoeken. Bureau KLB voerde dit onderzoek in opdracht van het ministerie van IenM uit. Uit het onderzoek bleek dat nergens in Europa (of daarbuiten) sprake is van een verplichting tot verkoop van biociden van achter de toonbank, en dat daar in Nederland bij de meeste partijen ook weinig draagvlak voor is. Klik hier voor het onderzoeksrapport.

rapport toonbank

Op grond van deze uitkomsten besloot de Staatssecretaris af te zien van zo'n verplichting en overweegt zij nu andere middelen in te zetten om consumenten voor te lichten. Voor de Kamerbrief, klik hier. 

Behandelde voorwerpen
De nieuwe Biocidenverordening (EU/528/2012) legt verplichtingen op aan degene die zgn. 'behandelde voorwerpen' in de handel brengt. Dit raakt sectoren en bedrijven die tot dusver nauwelijks met biocidenregelgeving te maken hadden. Bureau KLB bracht deze in kaart, legde contact en ging samen met hen na wat deze nieuwe verplichtingen voor hen betekenen.

Voor meer informatie (en antwoorden op vragen), klik hier.

Kennisnetwerk Biociden
Bij het Kennisnetwerk Biociden zijn allerhande partijen aangesloten om ervaringen met en kennis over biociden te delen: beleidsmakers, handhavers, producenten, handelaren, kennisinstituten, gebruikers.

In opdracht van het RIVM ondersteunde Bureau KLB het Kennisnetwerk Biociden bij de evaluatie van de periode 2000 - 2014 (klik hier voor een samenvatting van het resultaat), het strategische plan voor 2015 - 2019 en het symposium van oktober 2014.

Verslag en presentaties van het symposium zijn (binnenkort) te vinden op de website van het Kennissnetwerk Biociden:  Klik hier.

KNBsympuitntot