Blootstellingsregistratie Nano

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het werd ondersteund door IVAM en Bureau KLB.

De pilot toetste de haalbaarheid van het ontwikkelen van een op voorzorg gebaseerd blootstellingsregistratiesysteem voor werknemers die met nanomaterialen werken en hier mogelijkerwijs aan worden blootgesteld.

Artikel over voortgang Pilot Blootstellingsregistratie Nano in Werk&Veiligheid.nl (van de hand van Pieter van Broekhuizen): Lees hier.

De uitkomst van de pilot was tweeledig.
Enerzijds luidde de conclusie dat het inderdaad mogelijk is zo'n blootstellingsregistratie op te zetten - mits hierin àlle typen nanodeeltjes (en niet alleen de synthetische) worden meegenomen, mits er een grenswaarde geldt waarboven wel (en waaronder niet) geregistreerd wordt (bijvoorbeeld de nanoreferentiewaarde) en mits de registratie is ingebed in een bestaand risicomanagementsysteem.
Anderzijds werd geconcludeerd dat het grootschalig bevorderen van zo'n blootstellingsregistratie geen zinvolle bijdrage levert aan een preventieve aanpak van de mogelijke risico's van het werken met nanodeeltjes. Daarvoor is een registratie teveel een omweg, en kan beter en effectiever worden aangestuurd op het direct treffen van passende beheersmaatregelen.

Download hier:
Het hoofdrapport: Pilot Exposure Registration Working with Nanomaterials - Final Report 2014-2015
Bijlagerapport 1: Beleidsscenario´s blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen
Bijlagerapport 2: European NanoProduct Registers
Bijlagerapport 3: Bestaande vormen van Blootstellingsregistratie
Bijlagerapport 4: Protocol Blootstellingsregistratie

Mede naar aanleiding van de pilot blootstellingsregistratie is de 'Handreiking veilig werken met nanoproducten en -materialen' aangegepast. Deze is begin 2017 op met instemming van werkgevers en vakbonden gepubliceerd op het Arboportaal. De handreiking geeft een handvat voor de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gericht op het werken met nanomaterialen.

Download hier de aangepaste Handreiking.

nano matrix